Tổng quan

1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY PHÂN TÍCH KHỚP CẮN ĐIỆN TOÁN T-SCAN III 1.1.1 Cấu trúc máy T-Scan III: bao gồm (Hình 1.4) • Thân chính của máy T-Scan III • Phần giữ sensor • Sensor ghi