Implants

t-scan-dental-implants_0Preserving Implants with Digital Occlusal Analysis

Điều chỉnh lực cắn tối ưu khi làm Phục hình trên Implant

Dentists use T-Scan to ensure proper implant loading

Dentists use T-Scan to ensure proper implant loading

Trong quá trình chỉnh khớp phục hình trên Implant, Quý nha sĩ có thể dùng  T – Scan® để mài điều chỉnh khớp sao cho các phục hình tại implant chịu được lực theo ý muốn( ví dụ: các phục hình trên implant chỉ chịu tiếp xúc rất nhẹ khi lồng múi tối đa). Điều này có nghĩa là bạn có thể bảo vệ được implant và phục hình trên implant trước những sự cố ngoài mong muốn như mẻ sứ hoặc hư hại abutment….

implant warning

implant warning

Sử dụng T -Scan điều chỉnh cắn khớp trên bệnh nhân có hàm răng hổn hợp implant và răng thật giúp ngăn ngừa :

Vỡ sứ
Lỏng ốc central screw
Giảm liên kết giữa implant và phục hình
Tiêu hủy mô mềm quanh implant
Tiêu xương ổ răng

Tekscan cung cấp các cơ hội đào tạo các nha sĩ và các khóa học để tìm hiểu thêm về các ứng dụng lâm sàng trong phục hình và cắn khớp