Dental
Raising the Bar in Dental Care by Revealing
Occlusal Dynamics
[php snippet=2]

0917 370 451

ỨNG DỤNG

Độ chính xác lâm sàng khi giải thích chủ quan bằng giấy cắn

Độ chính xác lâm sàng khi giải thích chủ quan bằng giấy cắn Kerstein test Người dịch : Phạm...

Tổng quan

1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG MÁY PHÂN TÍCH KHỚP CẮN ĐIỆN TOÁN T-SCAN III 1.1.1 Cấu trúc máy T-Scan III:...

MỤC TIÊU

Kích cỡ ghi dấu bởi giấy cắn được chấp nhận rộng rãi như là công cụ xác định điểm lực tiếp xúc trên răng. Tuy nhiên, kích cỡ của dấu chỉ định vị tiếp xúc và tiếp xúc bề mặt, mà không xác định độ lớn lực cắn. Mục đích của nghiên cứu này giúp xác định liệu có mối liên hệ giữa kích cỡ của giấy cắn với lực tác dụng trên cùng răng tương tự.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: 30 người nữ thực hiện cắn giấy cắn ở lồng múi tối đa để có dấu in trên mặt nhai răng sau, sau đó tiến hành chụp ảnh lại. Tiếp theo mỗi người thực hiện phương pháp ghi nhiều lần cắn để thu % lực cắn. Vùng tiếp xúc bề mặt lớn nhất và đậm nhất (n= 240 điểm) trên mỗi phần tư hàm(n=60 phần tư) sẽ được tính toán thành các điểm ảnh, và so sánh % lực trên cùng răng tương ứng.

Xem chi tiết